PHP – Insert Multiple

Câu lệnh Multiple SQL được thực thi với function mysqli_multi_query().

Các ví dụ sau thêm 3 records mới vào bảng “MyGuests”:

MySQLi Object-oriented

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')";

if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
  echo "New records created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Lưu ý rằng mỗi câu lệnh SQL phải được phân cách bằng dấu chấm phẩy.

MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')";

if (mysqli_multi_query($conn, $sql)) {
  echo "New records created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

PDO

PDO có 1 chút khác biệt

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // begin the transaction
  $conn->beginTransaction();
  // our SQL statements
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
  VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) 
  VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')");

  // commit the transaction
  $conn->commit();
  echo "New records created successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  // roll back the transaction if something failed
  $conn->rollback();
  echo "Error: " . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>