PHP – Lấy ID vừa mới insert

Nếu chúng ta thực hiện INSERT hoặc UPDATE một table với một cột AUTO_INCREMENT, chúng ta có thể nhận được ID của record vừa insert/update.

Trong bảng “MyGuests”, cột “id” là AUTO_INCREMENT:

CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)

Ví dụ bên dưới giống bài trước, chỉ khác sẽ thêm câu lệnh lấy ID của record cuối cùng được chèn vào.

MySQLi Object-oriented

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  $last_id = $conn->insert_id;
  echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id;
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  $last_id = mysqli_insert_id($conn);
  echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id;
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

PDO

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  $last_id = $conn->lastInsertId();
  echo "New record created successfully. Last inserted ID is: " . $last_id;
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>