PHP – Limit Data

MySQL cung cấp một lệnh LIMIT để xác định số lượng các record trả về.

LIMIT hữu ích trong phân trang hay trong các bảng lớn. Trả về một số lượng lớn các record có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Ví dụ lấy record 1 đến 30 của bảng “Orders”.

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";

Khi query ở trên được thực hiện, nó sẽ trả về 30 record đầu tiên.

Nếu chúng ta muốn chọn các bản ghi 16 – 25? MySQL cung cấp OFFSET.

Ví dụ lấy 10 record, bắt đầu từ record 16 (OFFSET 15)

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";

Hoặc viết ngắn ngọn

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";

Lưu ý rằng các số được đảo ngược vị trí khi bạn sử dụng dấu phẩy.