PHP – MySQL Database

Với PHP, bạn có thể kết nối và thao tác cơ sở dữ liệu.

MySQL là hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng với PHP.

MySQL là gì?

  • MySQL là một hệ thống cơ sở dữ liệu được sử dụng trên web
  • MySQL là một hệ thống cơ sở dữ liệu chạy trên một máy chủ
  • MySQL phù hợp cho cả ứng dụng nhỏ và lớn
  • MySQL rất nhanh, đáng tin cậy và dễ sử dụng
  • MySQL sử dụng cú pháp SQL tiêu chuẩn
  • MySQL được biên dịch trên một số nền tảng.
  • MySQL miễn phí.
  • MySQL được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi Oracle Corporation
  • MySQL được đặt tên theo tên của con gái người đồng sáng lập Monty Widenius: My

Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL được lưu trữ trong bảng. Bảng là một tập hợp các dữ liệu liên quan, và nó bao gồm các cột và các hàng.

PHP + MySQL Database

PHP kết hợp với MySQL là nền tảng chéo, hỗ trợ chặt chẻ cho nhau (bạn có thể phát triển trong Windows và Unix)

Truy vấn (query) cơ sở dữ liệu

Chúng ta có thể truy vấn một cơ sở dữ liệu cho một request và có một record được trả về.

Ví dụ truy vấn sau (sử dụng SQL chuẩn):

SELECT LastName FROM Employees

Câu query ở trên chọn tất cả dữ liệu trong cột “LastName” từ bảng “Employees”.

Download MySQL Database

Trang chủ http://www.mysql.com

Các công ty sử dụng MySQL http://www.mysql.com/customers/. (như Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia….)