PHP – Required Fields

Bài này chúng ta sẽ tạo các trường input bắt buộc ( input fields required) và các thông báo lỗi nếu cần.

PHP – Required Fields

Yêu cầu cho các trường input như sau:

 • Name : Required. + chỉ chứa chữ cái và khoản trắng.
 • E-mail : Required. + Một email hợp lệ (chứa @ và .)
 • Website : Optional. Nếu có thì phải là URL hợp lệ
 • Comment : Optional. (textarea)
 • Gender : Required. Phải chọn một

Như vậy “Name”, “E-mail”, và “Gender” là bắt buộc. Các trường này không được để trống và phải được điền trước khi submit.

Trong code bên dưới chúng ta dùng các biến $nameErr, $emailErr, $genderErr, và $websiteErr để lưu thông báo lỗi cho các trường bắt buộc. Chúng ta cũng dùng if else cho mỗi biến $_POST. Kiểm tra nếu $_POST là rỗng (dùng hàm empty() của PHP), một thông báo lỗi được lưu trữ trong các biến khác. Nếu không rỗng, function test_input được gọi.

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 if (empty($_POST["name"])) {
  $nameErr = "Name is required";
 } else {
  $name = test_input($_POST["name"]);
 }

 if (empty($_POST["email"])) {
  $emailErr = "Email is required";
 } else {
  $email = test_input($_POST["email"]);
 }

 if (empty($_POST["website"])) {
  $website = "";
 } else {
  $website = test_input($_POST["website"]);
 }

 if (empty($_POST["comment"])) {
  $comment = "";
 } else {
  $comment = test_input($_POST["comment"]);
 }

 if (empty($_POST["gender"])) {
  $genderErr = "Gender is required";
 } else {
  $gender = test_input($_POST["gender"]);
 }
}
?>

Hiển thị thông báo lỗi

Trong form, chúng ta thêm các đoạn code cho mỗi trường bắt buộc. Tạo thông báo chính xác cho từng lỗi.

<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">

Name: <input type="text" name="name">
<span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
<br><br>
E-mail:
<input type="text" name="email">
<span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
<br><br>
Website:
<input type="text" name="website">
<span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
<br><br>
Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
<br><br>
Gender:
<input type="radio" name="gender" value="female">Female
<input type="radio" name="gender" value="male">Male
<input type="radio" name="gender" value="other">Other
<span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
<br><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit"> 

</form>

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra các trường Name, E-mail và Website có đúng điều kiện không.