PHP – Select Data

Select Data từ MySQL Database

Câu lệnh SELECT được sử dụng để lấy dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng:

SELECT column_name(s) FROM table_name

hoặc chúng ta có thể sử dụng ký tự * để chọn TẤT CẢ các cột từ một bảng:

SELECT * FROM table_name

Select Data với MySQLi

MySQLi Object-oriented

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
  // output data of each row
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
  }
} else {
  echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

Trong đó

 • Câu SQL query sẽ select các cột id, firstname và lastname từ bảng MyGuests. Dòng tiếp theo sẽ thực hiện câu query là lưu kết quả vào biến $result.
 • function num_rows() kiểm tra có kết quả có ít nhất row nào không.
 • Nếu có, function fetch_assoc() sẽ đưa kết quả vào mảng kết hợp. Sau đó dùng vòng lặp while() để lấy ra id, firstname và lastname.

MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  // output data of each row
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
  }
} else {
  echo "0 results";
}

mysqli_close($conn);
?>

MySQLi Object-oriented với result HTML

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
  echo "<table><tr><th>ID</th><th>Name</th></tr>";
  // output data of each row
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "<tr><td>".$row["id"]."</td><td>".$row["firstname"]." ".$row["lastname"]."</td></tr>";
  }
  echo "</table>";
} else {
  echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

Select Data với PDO (+ Prepared Statements)

Ví dụ sau sử dụng câu lệnh prepared.

select các cột id, firstname và lastname từ bảng MyGuests và hiển thị nó trong một bảng HTML:

<?php
echo "<table style='border: solid 1px black;'>";
echo "<tr><th>Id</th><th>Firstname</th><th>Lastname</th></tr>";

class TableRows extends RecursiveIteratorIterator { 
  function __construct($it) { 
    parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY); 
  }

  function current() {
    return "<td style='width:150px;border:1px solid black;'>" . parent::current(). "</td>";
  }

  function beginChildren() { 
    echo "<tr>"; 
  } 

  function endChildren() { 
    echo "</tr>" . "\n";
  } 
} 

$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests"); 
  $stmt->execute();

  // set the resulting array to associative
  $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
  foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) { 
    echo $v;
  }
}
catch(PDOException $e) {
  echo "Error: " . $e->getMessage();
}
$conn = null;
echo "</table>";
?>