PHP – Strings

String là một chuỗi các ký tự, ví dụ “Hello world!”.

PHP String Functions

Trong chương này, chúng ta sẽ học các function thao tác với string.

Lấy độ dài string

Function strlen() sẽ trả về đọ dài của string.

<?php
echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>

Đến số từ của string

Function str_word_count() sẽ đếm số từ của string.

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
?>

Đảo ngược chuỗi

function strrev() sẽ đảo ngược một chuỗi.

<?php
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
?>

Tìm kiếm Text trong String

Function strpos() sẽ tìm một text nào đó trong string.

Nếu tìm thấy text, function sẽ trả về vị trí ký tự đầu tiên. Nếu không tìm thấy, nó trả về giá trị FALSE.

<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?>

Chú ý: vị trí đầu tiên của string được tính là 0 (không phải 1)

Replace Text trong String

Function str_replace() sẽ thay thế một text bằng text khác trong string.

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly!
?>