PHP – Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Cơ sở dữ liệu bao gồm một hoặc nhiều bảng.

Để tạo hay xóa cơ sở dữ liệu user của bạn cần có quyền này.

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL bằng MySQLi và PDO

Câu lệnh CREATE DATABASE được sử dụng để tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL.

Ví dụ tạo cơ sở dữ liệu có tên là “myDB”:

MySQLi Object-oriented

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

// Create database
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Database created successfully";
} else {
  echo "Error creating database: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// Create database
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Database created successfully";
} else {
  echo "Error creating database: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

PDO

Ví dụ tạo database tên “myDBPDO” bằng PDO

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "CREATE DATABASE myDBPDO";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Database created successfully<br>";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>