PHP – Update Data

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật các record hiện có trong một bảng:

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

Lưu ý mệnh đề WHERE trong cú pháp UPDATE: Mệnh đề WHERE chỉ định record nào cần được update. Nếu bạn bỏ qua mệnh đề WHERE, tất cả record sẽ được update!

Ví dụ chúng ta có bảng sau MyGuests

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Moe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30

Ví dụ update record có id = 2 trong bảng “MyGuests”:

MySQLi Object-oriented

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

MySQLi Procedural

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

PDO

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  $sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

  // Prepare statement
  $stmt = $conn->prepare($sql);

  // execute the query
  $stmt->execute();

  // echo a message to say the UPDATE succeeded
  echo $stmt->rowCount() . " records UPDATED successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }

$conn = null;
?>

Sau khi record được update, bảng sẽ như sau

id firstname lastname email reg_date
1 John Doe john@example.com 2014-10-22 14:26:15
2 Mary Doe mary@example.com 2014-10-23 10:22:30