PHP – Validate E-mail và URL

Trong bài này chung ta sẽ validate names, e-mails, và URLs.

Validate Name

Đoạn code dưới đây sẽ kiểm tra xem trường name chỉ chứa các chữ cái và khoảng trắng. Nếu giá trị không hợp lệ, lỗi sẽ được lưu vào biến $nameErr.

$name = test_input($_POST["name"]);
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
 $nameErr = "Only letters and white space allowed"; 
}

Hàm preg_match() sẽ kiểm tra 1 chuỗi và biểu thức chính quy có khớp nhau hay không.

Cách đơn giản và an toàn nhất để kiểm tra xem địa chỉ email là sử dụng hàm filter_var() của PHP.

$email = test_input($_POST["email"]);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
 $emailErr = "Invalid email format"; 
}

PHP – Validate URL

Code bên dưới kiểm tra xem URL có hợp lệ hay không (biểu thức chính quy này cũng cho phép dấu gạch ngang (-) trong URL). Nếu URL không hợp lệ, thông báo lỗi được lưu vào $websiteErr:

$website = test_input($_POST["website"]);
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
 $websiteErr = "Invalid URL"; 
}

PHP – Validate Name, E-mail, and URL

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 if (empty($_POST["name"])) {
  $nameErr = "Name is required";
 } else {
  $name = test_input($_POST["name"]);
  // check if name only contains letters and whitespace
  if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
   $nameErr = "Only letters and white space allowed"; 
  }
 }

 if (empty($_POST["email"])) {
  $emailErr = "Email is required";
 } else {
  $email = test_input($_POST["email"]);
  // check if e-mail address is well-formed
  if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
   $emailErr = "Invalid email format"; 
  }
 }

 if (empty($_POST["website"])) {
  $website = "";
 } else {
  $website = test_input($_POST["website"]);
  // check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows dashes in the URL)
  if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
   $websiteErr = "Invalid URL"; 
  }
 }

 if (empty($_POST["comment"])) {
  $comment = "";
 } else {
  $comment = test_input($_POST["comment"]);
 }

 if (empty($_POST["gender"])) {
  $genderErr = "Gender is required";
 } else {
  $gender = test_input($_POST["gender"]);
 }
}
?>