PHP – while Loops

Trong viết code, đôi khi có những đoạn code bạn cần chạy đi chạy lại. Thay vì viết thêm một số dòng code giống nhau, bạn có thể sử dụng vòng lặp. Trong PHP có các vòng lặp sau:

  • while – Vòng lặp while sẽ thực thi khối code trong khi điều kiện đúng.
  • do…while – Chạy qua vòng lặp 1 lần, sau lặp lại vòng lặp nếu điều kiện đúng.
  • for – Vòng lặp thực thi khối code theo một số nhất định
  • foreach – Vòng lặp thực thi khối code cho mỗi phần tử của mảng.

Vòng lặp while

Vòng lặp while sẽ thực thi khối code trong khi điều kiện đúng.

Cấu trúc

while (condition is true) {
code to be executed;
}

Đầu tiên, set biến $x có giá trị là 1. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho tới khi $x <= 5. Biến $x sẽ tăng lên 1 mỗi lần vòng lặp chạy ($x++).

<?php
$x = 1;

while($x <= 5) {
echo "The number is: $x <br>";
$x++;
}
?>

Vòng lặp do…while

Vòng lặp do…while luôn luôn thực thi khối code 1 lần. Nó sẽ kiểm tra điều kiện chạy lại vòng lặp nếu điều kiện đúng.

Cấu trúc

do {
code to be executed;
} while (condition is true);

Đầu tiên, set $x bằng 1, và vòng lặp sẽ in ra kết quả và tăng biến $x lên 1 đơn vị. Sau đó kiểm tra điều kiện, và chạy vòng lặp cho đến khi điều kiện $x <= 5 còn đúng.

<?php
$x = 1;

do {
echo "The number is: $x <br>";
$x++;
} while ($x <= 5);
?>

Chú ý: do while kiểm tra điều kiện sau khi thực hiện vòng lặp. Nghĩa là do while sẽ thực hiện khối code ít nhất 1 lần, ngay cả khi điều kiện false ở lần đầu tiên.

<?php
$x = 6;

do {
echo "The number is: $x <br>";
$x++;
} while ($x <= 5);
?>

Vòng lặp for và foreach sẽ được giới thiệu ở bài tiếp theo.