PHP – Xử lý file

Xử lý file là một phần quan trọng của bất kỳ ứng dụng web nào. Bạn thường cần mở và xử lý file cho các tasks khác nhau.

Thao tác file

PHP có thể tạo, đọc, tải lên và chỉnh sửa các file.

Chú ý : Khi thao tác với file cần cẩn thận, các lỗi phổ biến là : xóa nhầm dữ liệu, sửa sai file, lưu dữ liệu rác vào ổ cứng…

Hàm readfile()

Hàm readfile() có chức năng đọc một file và viết nó vào vùng nhớ buffer.

Giả sử chúng ta có file txt tên “webdictionary.txt”, được lưu trữ trên máy chủ như sau:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

Code PHP sẽ đoc file và viết nó vào vùng nhớ buffer (Hàm readfile() sẽ returns về số bytes đọc thành công)

<?php
echo readfile("webdictionary.txt");
?>