Quản lý Pages trong WordPress

Sau khi tạo, đưa vào menu… Chúng ta có thể quản lý toàn bộ pages trong WordPres. Để quản lý pages, bạn vào Pages > All Pages. Phần này thương tự như trong quản lý Posts hay media.

Xem thêm

All Pages – quản lý pages

Quản lý Pages trong WordPress 1

Trong đó :

1 Add New : Tạo một page mới.

2 Phân loại Pages

 • All : Tất cả, bao gồm Published, Draft, Pending.
 • Published : Liệt kê những trang đã Publisher (Đã đăng).
 • Draft : Liệt kê những trang nháp.
 • Trash : Trang đã xóa.

3 Select box: Sau khi bạn check nhiều pages, bạn chọn actions để thao tác.

 • Edit
 • Move to Trash

4 Filter : Lọc pages theo thời gian.

5 Search Pages : tìm pages.

6 Vùng hiển thị các pages đã tạo.

 • Khi rê chuột vào một page, sẽ hiện các chức năng như : Edit, Quick Edit, Trash, View.
 • Trên hình bạn thấy Page Bản đồ cách vào so với Page Liên hệ, vì mình đã tạo Page Bản đồ là con của page Liên Hệ.
 • Để thay đổi các cột hiển thị, bạn vào Screen Options.

7 Screen Options

Quản-lý-Pages-trong-WordPress-2

Bạn check vào cột nào muốn hiển thị thông tin.

Number of items per page : Số page được liệt kê ra trên một trang quản lý.

Quick Edit

Bạn nhấp vào Quick Edit để sửa nhanh 1 page nào đó mà không cần mở page đó ra.

Quản-lý-Pages-trong-WordPress-3

 • Title : Tiêu đề page.
 • Slug : Phần trong URL page.
 • Date : Ngày tạo.
 • Author : tác giả.
 • Password : Đặt pass để xem nội dung page.
 • Private : Chỉ mình bạn mới xem được trang.
 • Parent : Cài đặt page mẹ cho page này.
 • Order : Sắp xếp thứ tự page.
 • Template : Thay đổi template page.
 • Allow Comments : Cho phép gửi comments.
 • Status : trang thái published, Draft, Pending Review.

Lời kết

Nếu bạn đã xem qua cách quản lý Posts thì việc quản lý Pages, Media… hoàn toàn tương tự như phần Posts.