VueJS – Cài đặt

Có nhiều cách để cài đặt VueJS. Bạn có thể dùng 1 trong những cách được trình bày bên dưới.

Dùng thẻ <script> trực tiếp

<script type = "text/javascript" src = "vue.min.js"></script>

Vào https://vuejs.org/v2/guide/installation.html để tải VueJS. Có 2 bản:

Development Version : Với đầy đủ cảnh báo và chế độ debug.

Production Version : Không có các cảnh báo.

Dùng CDN

Bạn có thể dùng file VueJS từ CDN.

Từ jsDelivr

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.5.16/dist/vue.js"></script>

Từ unpkg

Hay vào https://unpkg.com/vue lấy phiên bản mới nhất.

Từ cdnjs

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.5.16/vue.js

Dùng NPM

Cho các ứng dụng lớn, bạn nên dùng các cài đặt bằng NPM. Nó sẽ kèm với nhiều công cụ như Browserify, Webpack

npm  install vue

Dùng CLI – Command Line Interface

VueJS cung cấp CLI để cài đặt và bắt đầu VueJS với server. Để cài VueJS bằng CLI bạn cần cài CLI bằng lệnh command bên dưới.

npm install --global vue-cli

Sau đó tạo một project dùng Webpack.

vue init webpack myproject

Nhập các thông tin như tên project, mô tả, tác giả… để hoàn thành quá trình cài đặt.

Cài đặt thư viện phụ thuộc và bắt đầu.

cd myproject
npm install
npm run dev

Khi thực thi npm run dev, nó sẽ bắt đầu server vào cung cấp url, bạn vào url để xem kết quả.

Cấu trúc thư mục khi cài đặt VueJS bằng CLI như sau