VueJS – Mixins

Mixins được dùng với components. Mixins giúp việc tái sử dụng code trong các components. Khi component sử dụng Mixin, tất cả options của mixin sẽ trở thành 1 phần của options component.

Ví dụ

<html>
  <head>
   <title>VueJs Instance</title>
   <script type = "text/javascript" src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div id = "databinding"></div>
   <script type = "text/javascript">
     var vm = new Vue({
      el: '#databinding',
      data: {
      },
      methods : {
      },
     });
     var myMixin = {
      created: function () {
        this.startmixin()
      },
      methods: {
        startmixin: function () {
         alert("Welcome to mixin example");
        }
      }
     };
     var Component = Vue.extend({
      mixins: [myMixin]
     })
     var component = new Component();
   </script>
  </body>
</html>

Kết quả

Khi một mixincomponent chứa những tùy chọn trùng nhau, những tùy chọn này sẽ được merge (hợp nhất).

<html>
  <head>
   <title>VueJs Instance</title>
   <script type = "text/javascript" src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div id = "databinding"></div>
   <script type = "text/javascript">
     var mixin = {
      created: function () {
        console.log('mixin called')
      }
     }
     new Vue({
      mixins: [mixin],
      created: function () {
        console.log('component called')
      }
     });
   </script>
  </body>
</html>

Cả mixincomponent đều chứa created, kết quả chúng được merge lại với nhau. Tuy nhiên nếu key những tùy chọn này trùng nhau thì nó sẽ ưu tiên tùy chọn của component.

<html>
  <head>
   <title>VueJs Instance</title>
   <script type = "text/javascript" src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div id = "databinding"></div>
   <script type = "text/javascript">
     var mixin = {
      methods: {
        hellworld: function () {
         console.log('In HelloWorld');
        },
        samemethod: function () {
         console.log('Mixin:Same Method');
        }
      }
     };
     var vm = new Vue({
      mixins: [mixin],
      methods: {
        start: function () {
         console.log('start method');
        },
        samemethod: function () {
         console.log('Main: same method');
        }
      }
     });
     vm.hellworld();
     vm.start();
     vm.samemethod();
   </script>
  </body>
</html>

Tùy chọn methods của mixinvue instance được merge với nhau. Riêng phương thức samemethod giống nhau ở cả mixinvue instance nên nó sẽ lấy của vue instance.

vm.hellworld(); // In HelloWorld
vm.start(); // start method
vm.samemethod(); // Main: same method