VueJS – Render có điều kiện

Trong bài này, chúng ta sẽ học về Render có điều kiện với v-if, v-else, v-show.

Render có điều kiện tức là chúng ta chỉ muốn hiển thị kết quả khi điều kiện được thỏa.

v-if

Ví dụ

<html>
  <head>
   <title>VueJs Instance</title>
   <script type = "text/javascript" src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.5.16/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div id = "databinding">
     <button v-on:click = "showdata" v-bind:style = "styleobj">Click Me</button>
     <span style = "font-size:25px;"><b>{{show}}</b></span>
     <h1 v-if = "show">This is h1 tag</h1>
     <h2>This is h2 tag</h2>
   </div>
   <script type = "text/javascript">
     var vm = new Vue({
      el: '#databinding',
      data: {
        show: true,
        styleobj: {
         backgroundColor: '#2196F3!important',
         cursor: 'pointer',
         padding: '8px 16px',
         verticalAlign: 'middle',
        }
      },
      methods : {
        showdata : function() {
         this.show = !this.show;
        }
      },
     });
   </script>
  </body>
</html>

Trong ví dụ trên, chúng ta có 1 button cùng với H1H2. Bên cạnh button, show trong data có giá trị mặc định là true. Khi button được click, sẽ gọi function showdata và phủ định giá trị này (true -> false vf ngược lại). Và giá trị này được hiển thị ra trình duyệt {{show}}.

Trong thẻ H1v-if.

<button v-on:click = "showdata" v-bind:style = "styleobj">Click Me</button>
<h1 v-if = "show">This is h1 tag</h1>

Nếu show có giá trị bằng true, H1 được hiển thị, và khi có giá trị bằng false thì sẽ không hiển thị.

Kết quả khi click vào button, giá trị show chuyển sang false.

Khi click tiếp 1 lần nữa, show lúc này lại được chuyển thành true và H1 xuất hiện lại.

v-else

Ví dụ

<html>
  <head>
   <title>VueJs Instance</title>
   <script type = "text/javascript" src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.5.16/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div id = "databinding">
     <button v-on:click = "showdata" v-bind:style = "styleobj">Click Me</button>
     <span style = "font-size:25px;"><b>{{show}}</b></span>
     <h1 v-if = "show">This is h1 tag</h1>
     <h2 v-else>This is h2 tag</h2>
   </div>
   <script type = "text/javascript">
     var vm = new Vue({
      el: '#databinding',
      data: {
        show: true,
        styleobj: {
         backgroundColor: '#2196F3!important',
         cursor: 'pointer',
         padding: '8px 16px',
         verticalAlign: 'middle',
        }
      },
      methods : {
        showdata : function() {
         this.show = !this.show;
        }
      },
     });
   </script>
  </body>
</html>

Tương tự như ví dụ trên, ở đây chúng ta sử dụng v-else.

<h1 v-if = "show">This is h1 tag</h1>
<h2 v-else>This is h2 tag</h2>

Nếu show có giá trị true, h1 được hiển thị. Nếu show có giá trị là false thì h2 được hiển thị.

Khi click button.

v-show

Ví dụ

<html>
  <head>
   <title>VueJs Instance</title>
   <script type = "text/javascript" src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.5.16/dist/vue.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div id = "databinding">
     <button v-on:click = "showdata" v-bind:style = "styleobj">Click Me</button>
     <span style = "font-size:25px;"><b>{{show}}</b></span>
     <h1 v-if = "show">This is h1 tag</h1>
     <h2 v-else>This is h2 tag</h2>
     <div v-show = "show">
      <b>V-Show:</b>
      <img src = "images/img.jpg" width = "100" height = "100" />
     </div>
   </div>
   <script type = "text/javascript">
     var vm = new Vue({
      el: '#databinding',
      data: {
        show: true,
        styleobj: {
         backgroundColor: '#2196F3!important',
         cursor: 'pointer',
         padding: '8px 16px',
         verticalAlign: 'middle',
        }
      },
      methods : {
        showdata : function() {
         this.show = !this.show;
        }
      },
     });
   </script>
  </body>
</html>

v-show cũng tương tự như v-if. Nhưng khác ở chỗ là khi false, v-if sẽ xóa DOM HTML còn v-show chỉ ẩn nó đi bằng thuộc tính display: none.